Klachtenregeling

Klachten

Klachten moeten binnen dertig dagen zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de cursist hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Klachten worden trapsgewijs en vertrouwelijk in behandeling genomen. De cursist wendt zich bij voorkeur in eerste instantie direct tot de docent(en) van een cursus of opleiding, met name wanneer de klacht de kwaliteit (in brede zin) van de cursus of opleiding betreft.

Wanneer er geen bevredigende oplossing is gevonden of het betreft een ander type klacht, kan de cursist zich wenden tot dhr. Teus van de Kamp, bereikbaar via info@decooperatiefabriek.nl. Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, kan de klager zich wenden tot een onafhankelijke derde, genaamd mevr. Petra Zoon MfN via 06 51 576984 of www.petrazoon.nl. De Coöperatie Fabriek zal het oordeel van deze onafhankelijke derde als bindend voor beide partijen beschouwen; eventuele consequenties voor de Coöperatie Fabriek zullen snel worden afgehandeld. De kosten van het hoger beroep worden ten laste gelegd aan diegene die in het ongelijk is gesteld.

De klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van een jaar bewaard.