Algemene Leverings- en Annuleringsvoorwaarden

Algemene Leverings- en Annuleringsvoorwaarden van de Coöperatie Fabriek

1.Definitie:

de Coöperatie Fabriek: BSN Network BV mede h.o.d.n. de Coöperatie Fabriek kantoorhoudende te Muiden, Noordpolderweg 3A, 1398 PE, Muiden/ Postbus 91, 1398 ZH  Muiden. Inschrijfnummer KvK 11053171.

Opdrachtgever: degene die de Coöperatie Fabriek verzoekt om een miniMaster of masterClass programma aan te bieden.

Docent: degene die namens de Coöperatie Fabriek uitvoering geeft aan een miniMaster of masterClass programma.

miniMaster of masterClass programma: een in overleg met opdrachtgever door de Coöperatie Fabriek samengesteld en aangeboden opleidingsprogramma.

Deelnemers: degenen die deelnemen aan een miniMaster of masterClass programma.

Arrangementskosten: dit zijn alle kosten die verband houden met het aanbieden van een miniMaster of masterClass programma door de opdrachtgever. Hieronder vallen o.a. de kosten verband houdend met locatie (zaal en beamer, flipover e.d.) en catering (lichte maaltijd vooraf, koffie/thee en eventueel borrel achteraf). De invulling hiervan wordt geheel overgelaten aan de opdrachtgever.

2.Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en reserveringen van de Coöperatie Fabriek.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk tussen de Coöperatie Fabriek en Opdrachtgever zijn bevestigd.

3.Offertes:

Alle aanbiedingen van de Coöperatie Fabriek zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn geldig voor de duur van 30 dagen.
De overeenkomst tussen de Coöperatie Fabriek en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de opdracht schriftelijk is bevestigd.

4.Uitvoering overeenkomst:

De Coöperatie Fabriek zal de overeengekomen opleiding door gekwalificeerde (praktijk-) docenten laten verrichten en heeft de inspanningsverplichting om te zorgen voor tijdige vervanging indien de ingeschakelde docent niet in staat is zijn werkzaamheden te verrichten. Daarnaast zal de Coöperatie Fabriek zich tot het uiterste inspannen om de overeenkomst naar tevredenheid van de opdrachtgever te verrichten. De opdrachtgever draagt zelf zorg voor het arrangement inclusief de hieraan verbonden kosten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

De Coöperatie Fabriek zal bij het aanvaarden van de opdracht een bedrag in rekening brengen bij opdrachtgever ter grootte van 10 % van de programmakosten. Dit ter dekking van de te maken kosten voorafgaand aan de start van het programma. Deze kosten zullen in mindering worden gebracht op de factuur bij aanvang van het programma. Bij annulering van de overeenkomst zullen deze kosten niet worden gerestitueerd.

5.Facturering

De Coöperatie Fabriek zal bij aanvaarding van de opdracht een factuur sturen van 10 % van de programmakosten aan opdrachtgever als aanbetaling. Vervolgens zal de Coöperatie Fabriek aan opdrachtgever een factuur sturen bij aanvang van het programma voor de totale programmakosten zoals overeengekomen waarop in mindering wordt gebracht de factuur voor aanbetaling. De kosten voor een programma zijn vrij van btw en exclusief arrangementskosten. Het verzoek is om onze factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

Het advies van de Coöperatie Fabriek aan opdrachtgever is om de programmakosten, of een deel daarvan, door te belasten aan de deelnemers.

6.Annulering

Indien de opdrachtgever een miniMaster of masterClass programma annuleert, zijn wij genoodzaakt hiervoor annuleringskosten in rekening te brengen, deze komen dan boven op de kosten van aanbetaling zoals genoemd in artikel 4 en 5, deze zijn:
15% van de programmakosten zoals overeengekomen.

Indien de opdrachtgever het programma annuleert binnen 14 dagen na aanvaarding van het programma zijn hier geen kosten voor opdrachtgever aan verbonden. Aanvaarding van het programma houdt in dat opdrachtgever akkoord is met het aanbod van de Coöperatie Fabriek en dit actief aanbiedt aan haar relaties.

De Coöperatie Fabriek behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een programma uiterlijk 4 weken voor aanvang te annuleren.

7.Intellectueel eigendom en auteursrechten:

De Coöperatie Fabriek behoudt, mede namens de docenten, het intellectuele eigendom en de auteursrechten voor de door haar aan opdrachtgever en de deelnemers beschikbaar gestelde stukken zoals o.a. studiemateriaal. Deze zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt tijdens de lessen en als naslagwerk. Zij mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van de Coöperatie Fabriek niet voor andere doeleinden worden gebruikt, openbaar gemaakt of aan derden worden aangeboden. Evenzo geldt dit ook voor de door opdrachtgever aan de Coöperatie Fabriek ter beschikking gestelde stukken. Opdrachtgever mag haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst niet zo maar geheel of gedeeltelijk overdragen zonder voorafgaande schriftelijke overeenstemming met de Coöperatie Fabriek.

8.Geheimhouding

Zowel de Coöperatie Fabriek en de opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.Overmacht:

De Coöperatie Fabriek is niet aansprakelijk voor het niet toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van haar verplichten bij voorkomende gevallen van bijvoorbeeld stakingen, ziekte of ongeval docent en stagnatie bij of door toedoen van haar toeleveranciers.

10.Geschillen en toepasselijk recht

Partijen zullen pas dan een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Op elke overeenkomst tussen de Coöperatie Fabriek en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

11.Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze Algemene Leverings- en Annuleringsvoorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de KvK onder nummer 11053171