Algemene Leverings- en Annuleringsvoorwaarden

Algemene Leverings- en Annuleringsvoorwaarden van de Coöperatie Fabriek

1.Definitie:

de Coöperatie Fabriek: BSN Network BV mede h.o.d.n. de Coöperatie Fabriek kantoorhoudende te Muiden, Noordpolderweg 3A, 1398 PE, Muiden/ Postbus 91, 1398 ZH  Muiden. Inschrijfnummer KvK 11053171.

Opdrachtgever: degene die de Coöperatie Fabriek verzoekt om een miniMaster of masterClass programma aan te bieden.

Docent: degene die namens de Coöperatie Fabriek uitvoering geeft aan een miniMaster of masterClass programma.

miniMaster of masterClass programma: een in overleg met opdrachtgever door de Coöperatie Fabriek samengesteld en aangeboden opleidingsprogramma.

Deelnemers: degenen die deelnemen aan een miniMaster of masterClass programma.

Arrangementskosten: dit zijn alle kosten die verband houden met het aanbieden van een miniMaster of masterClass programma door de opdrachtgever. Hieronder vallen o.a. de kosten verband houdend met locatie (zaal en beamer, flipover e.d.) en catering (lichte maaltijd vooraf, koffie/thee en eventueel borrel achteraf). De invulling hiervan wordt geheel overgelaten aan de opdrachtgever.

2.Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en reserveringen van de Coöperatie Fabriek.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk tussen de Coöperatie Fabriek en Opdrachtgever zijn bevestigd.

3.Offertes:

Alle aanbiedingen van de Coöperatie Fabriek zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn geldig voor de duur van 30 dagen.
De overeenkomst tussen de Coöperatie Fabriek en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de opdracht schriftelijk is bevestigd.

4.Uitvoering overeenkomst:

De Coöperatie Fabriek zal de overeengekomen opleiding door gekwalificeerde (praktijk-) docenten laten verrichten en heeft de inspanningsverplichting om te zorgen voor tijdige vervanging indien de ingeschakelde docent niet in staat is zijn werkzaamheden te verrichten. Daarnaast zal de Coöperatie Fabriek zich tot het uiterste inspannen om de overeenkomst naar tevredenheid van de opdrachtgever te verrichten. De opdrachtgever draagt zelf zorg voor het arrangement inclusief de hieraan verbonden kosten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.Facturering

De Coöperatie Fabriek zal een factuur sturen naar opdrachtgever met daarin opgenomen de kosten voor het miniMaster of masterClass programma zoals overeengekomen. De kosten voor een programma zijn vrij van BTW en exclusief arrangementskosten. Het verzoek is om onze factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

Het advies van de Coöperatie Fabriek aan opdrachtgever is om een deel van de kosten voor het programma door te belasten aan de deelnemers.

6.Annulering

Indien de opdrachtgever het miniMaster of masterClass programma in datum gaat verschuiven, zijn we genoodzaakt hiervoor eenmalig kosten in rekening te brengen. Deze kosten bedragen € 1000,00 en dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Indien de opdrachtgever het miniMaster of masterClass programma annuleert, zijn we genoodzaakt hiervoor annuleringskosten in rekening te brengen:
10% van de programmakosten bij annulering 10 tot 6 weken voor aanvang van een programma.
20% van de programmakosten bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van een programma.
Indien de opdrachtgever het programma annuleert binnen 14 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging, zijn hier geen kosten voor opdrachtgever aan verbonden.

De Coöperatie Fabriek behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een programma uiterlijk 4 weken voor aanvang te annuleren.

7.Intellectueel eigendom en auteursrechten:

De Coöperatie Fabriek behoudt, mede namens de docenten, het intellectuele eigendom en de auteursrechten voor de door haar aan opdrachtgever en de deelnemers beschikbaar gestelde stukken zoals o.a. studiemateriaal. Deze zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt tijdens de lessen en als naslagwerk. Zij mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van de Coöperatie Fabriek niet voor andere doeleinden worden gebruikt, openbaar gemaakt of aan derden worden aangeboden. Evenzo geldt dit ook voor de door opdrachtgever aan de Coöperatie Fabriek ter beschikking gestelde stukken. Opdrachtgever mag haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst niet zo maar geheel of gedeeltelijk overdragen zonder voorafgaande schriftelijke overeenstemming met de Coöperatie Fabriek.

8.Geheimhouding

Zowel de Coöperatie Fabriek en de opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.Overmacht:

De Coöperatie Fabriek is niet aansprakelijk voor het niet toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van haar verplichten bij voorkomende gevallen van bijvoorbeeld stakingen, ziekte of ongeval docent en stagnatie bij of door toedoen van haar toeleveranciers.

10.Geschillen en toepasselijk recht

Partijen zullen pas dan een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Op elke overeenkomst tussen de Coöperatie Fabriek en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

11.Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze Algemene Leverings- en Annuleringsvoorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de KvK onder nummer 11053171