Klaar voor het echte werk: publicatie uit “Op en rond de Essen” over de miniMaster Gemeenten

Een artikel uit het weekblad “Op en rond de Essen” over de miniMaster Gemeenten.
Hoewel de deelnemers van de miniMasters Tubbergenonlangs hun certificaat in ontvangst namen, gaat het echte werk nu beginnen. Invulling geven aan de thema’s die een bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid in Tubbergen. Dat is althans het doel dat Rabobank Noord Twente met dit coöperatieve initiatief voorhanden had.

Vorig jaar ontving de Rabobank Noord Twente de ambassadeursprijs, een erkenning voor de maatschappelijke rol die de bank inneemt. De coöperatieve bank besloot deze prijs terug te geven aan de samenleving ten behoeve van de leefbaarheid in de gemeente. Middels acht, door de Rabobank aangeboden, minimasterclasses zijn de deelnemers een pilot gestart met als doel krachten en zwakten in de gemeenschap te kunnen herkennen en om te vormen tot een beter leefklimaat.

Bij aanvang van deze pilot hadden we geen idee waartoe het zou leiden,” vertelt Hilda Oude Vrielink, communicatieadviseur van Rabobank Noord Twente. Gedurende de masterclasses was al gauw een synergie voelbaar onder de deelnemers. Nu de acht informatie avonden zijn afgerond, is besloten voort te borduren op de thema’s toerisme, detailhandel, woningbouw en sport en verenigingen.”

Veel items zijn de revue gepasseerd. Ook zijn binnen de genoemde thema’s al een aantal concrete vervolgstappen gezet. Maar alvorens plannen naar buiten gebracht kunnen worden, dient nog wat onderzoekswerk verricht te worden.

,,We hebben veel inzicht gekregen in problematiek die heerst en op ons afkomt,” informeert deelnemer René Oosterlaken. ,,Gezien de complexiteit en tijdspanne waarmee bepaalde thema’s gepaard gaan, kan niet voor elk thema op korte termijn een oplossing worden aangereikt.” Oosterlaken noemt als voorbeeld de woningbouw. ,,De komende 20 jaar zal de vergrijzing toenemen waardoor de samenstelling van de bevolking verandert. Dat wekt vragen op als: Wat betekent dit voor de leefbaarheid in kleine en grote kernen? Kan de bevolkingskrimp tegengehouden worden?” De deelnemersgroep aan het miniMastertraject wil de verbindende factor zijn om initiatieven te ontplooien en projecten te realiseren die de leefbaarheid ten goede komen. “Input en deelname vanuit de bevolking aan de diverse deelthema’s is van harte welkom want met deelnemersgroep kunnen we de samenleving niet alleen verbeteren, dat zou een illusie zijn,” stelt Oosterlaken.

,,Je kunt de miniMasters zien als een puzzel. Iedere sessie was een puzzelstukje. Nu de puzzel compleet is, moet deze nog ingekleurd en gelegd worden,” vat Hilda Oude Vrielink samen.

Daarin kan de miniMastergroep sturend en verbindend zijn of als aanjager fungeren. Op 4 Oktober is de uitreiking van de ambassadeursprijs 2013. De deelnemersgroep hoopt dan concrete informatie te kunnen presenteren zodat de gemeenschap een beeld krijgt in welke vorm de leefbaarheid een stimulans krijgt met deze door de Rabobank geïnitieerde pilot.