Rabobank Noord en West Twente

Inge Zwijnenberg

directeur bedrijven Rabobank Noord Twente

Als Rabo Noord Twente willen wij een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in ons werkgebied. Om dit te realiseren organiseren we onder andere samen met de Coöperatie Fabriek miniMasters trajecten voor onze klanten. Naast de reguliere minMaster opleidingen voor ondernemers hebben wij onlangs een miniMaster opleiding aangeboden aan de gemeente Tubbergen. Samen met een afvaardiging van 20 personen uit de gemeenschap hebben we ons gebogen over het vraagstuk hoe we Tubbergen over 15 jaar leefbaar houden. Een traject dat door deelnemers als zeer positief is ervaren en een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de samenwerking tussen de verschillende deelnemers. Ik ervaar de miniMaster programma's als een platform waar ondernemers elkaar leren kennen en van elkaar leren. Met name door het verschaffen van inzichten worden ondernemers aangezet om anders naar bestaande situaties te kijken.

02-12-2013: Handen op elkaar voor minimaster Gemeenten door Rabobank Noord Twente
Hoe zorgen we ervoor dat de gemeente Tubbergen aantrekkelijk blijft voor mensen en bedrijven? En wat is überhaupt de term ‘leefbaarheid’? Hoe er het beste invulling aan kan worden gegeven, i.i.g. voor de eerstkomende 15 jaar, daar heeft Rabobank Noord Twente een speciaal soort denktank voor in het leven geroepen. Lokale ‘movers and shakers’ werden hierin uitgedaagd na te denken over de problematiek en uitdagingen van nu en de (nabije) toekomst. Als een soort cadeautje terug aan de samenleving, omdat de bank vorig jaar verkozen werd tot ambassadeur van de gemeente.

De deelnemers werden onderverdeeld in een aantal werkgroepen, die verschillende thema’s belichtten. Deze hebben een flink aantal ideeën in kaart gebracht en vervolgens afgelopen dinsdagavond gepresenteerd aan het publiek. Inge Zwijnenberg, directeur bedrijven bij de bank en ‘geestelijk moeder’ van de minimasters gaf in haar inleiding duidelijk aan wat de bedoeling is. “Kennis delen, samen leren. Dat is denk ik de kracht van de minimasters die we georganiseerd hebben – de afgelopen 3/4 jaar. We wilden er ècht iets mee doen, toen mijn collega Erik Jutstra in 2012 tijdens Glasrijk de ambassadeursprijs van Tubbergen uitgereikt kreeg. Samen met zo’n 20 betrokken Tubbergenaren zijn we sinds januari zo’n 8 keer bij elkaar geweest. Wij, de Rabobank, wilden het faciliteren. Maar anderen moesten het doen. Hopelijk zet de uitkomst van vanavond aan tot verdere inspiratie, spreekt het aan en zorgt het voor een actieve discussie. Althans, laat het daar een voedingsbodem van zijn. We proberen het aan te jagen, om partijen uit te dagen. Want we kunnen het echt niet allemaal zelf, we hebben enkel een coördinerende of regisserende rol hierin.”

Bron: Tubbergen nieuws

19-06-2013: Klaar voor het echte werk: publicatie uit “Op en rond de Essen” over de miniMaster Gemeenten
Een artikel uit het weekblad “Op en rond de Essen” over de miniMaster Gemeenten.

Hoewel de deelnemers van de miniMasters Tubbergenonlangs hun certificaat in ontvangst namen, gaat het echte werk nu beginnen. Invulling geven aan de thema’s die een bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid in Tubbergen. Dat is althans het doel dat Rabobank Noord Twente met dit coöperatieve initiatief voorhanden had.

Vorig jaar ontving de Rabobank Noord Twente de ambassadeursprijs, een erkenning voor de maatschappelijke rol die de bank inneemt. De coöperatieve bank besloot deze prijs terug te geven aan de samenleving ten behoeve van de leefbaarheid in de gemeente. Middels acht, door de Rabobank aangeboden, minimasterclasses zijn de deelnemers een pilot gestart met als doel krachten en zwakten in de gemeenschap te kunnen herkennen en om te vormen tot een beter leefklimaat.

Bij aanvang van deze pilot hadden we geen idee waartoe het zou leiden,” vertelt Hilda Oude Vrielink, communicatieadviseur van Rabobank Noord Twente. Gedurende de masterclasses was al gauw een synergie voelbaar onder de deelnemers. Nu de acht informatie avonden zijn afgerond, is besloten voort te borduren op de thema’s toerisme, detailhandel, woningbouw en sport en verenigingen.”

Veel items zijn de revue gepasseerd. Ook zijn binnen de genoemde thema’s al een aantal concrete vervolgstappen gezet. Maar alvorens plannen naar buiten gebracht kunnen worden, dient nog wat onderzoekswerk verricht te worden.

,,We hebben veel inzicht gekregen in problematiek die heerst en op ons afkomt,” informeert deelnemer René Oosterlaken. ,,Gezien de complexiteit en tijdspanne waarmee bepaalde thema’s gepaard gaan, kan niet voor elk thema op korte termijn een oplossing worden aangereikt.” Oosterlaken noemt als voorbeeld de woningbouw. ,,De komende 20 jaar zal de vergrijzing toenemen waardoor de samenstelling van de bevolking verandert. Dat wekt vragen op als: Wat betekent dit voor de leefbaarheid in kleine en grote kernen? Kan de bevolkingskrimp tegengehouden worden?” De deelnemersgroep aan het miniMastertraject wil de verbindende factor zijn om initiatieven te ontplooien en projecten te realiseren die de leefbaarheid ten goede komen. “Input en deelname vanuit de bevolking aan de diverse deelthema’s is van harte welkom want met deelnemersgroep kunnen we de samenleving niet alleen verbeteren, dat zou een illusie zijn,” stelt Oosterlaken.

,,Je kunt de miniMasters zien als een puzzel. Iedere sessie was een puzzelstukje. Nu de puzzel compleet is, moet deze nog ingekleurd en gelegd worden,” vat Hilda Oude Vrielink samen.

Daarin kan de miniMastergroep sturend en verbindend zijn of als aanjager fungeren. Op 4 Oktober is de uitreiking van de ambassadeursprijs 2013. De deelnemersgroep hoopt dan concrete informatie te kunnen presenteren zodat de gemeenschap een beeld krijgt in welke vorm de leefbaarheid een stimulans krijgt met deze door de Rabobank geïnitieerde pilot.

Bijlagen

  • In de aanval tegen de leegloop
    Krantenartikel over het succes van de miniMaster Gemeenten die de bank heeft aangeboden voor de stakeholders van de gemeente Tubbergen.